تمیم: خلاقیت در فناوری دیجیتال

ﺷﺮﮐﺖ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺗﻤﯿﻢ، ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد اﺳﺖ. از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﯿﻢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﺎ درک ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾـﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ آن دارد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺷﺘﺎب دﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠـﻤﻮﻋﻪ، راه اﻧﺪازی ﭘﻠﺘـﻔﺮم ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺗـﻤﯿﻢوس و اراﺋﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣـﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗـﺒﺎﻃﺎﺗﯽ اﯾﺮاﻧـﺴﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اطلاعات بیشتر
فعالیت‌های تمیم

در حال حاضر تمیم بر روی پروژه‌های زیر فهالیت می‌کند:

Appete Team
مجموعه اپت

اﭘﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺰرگ ﺗـﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ تمیم، مجموعه‌ای ﺟﻮان و ﭘـﺮﮐﺎر در زﻣﯿﻨـﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠـﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺤﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮان ﺑﺎ ﮔﺮدآوری اﻓﺮادی ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣـﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی ﻫـﺎی ﻣﻮﺑـﺎﯾﻠﯽ، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮ مﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﭘﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﭘﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:

وب‌سایت اپت
Appete Team
Tameem VAS
Tameem VAS
تمیم‌وس

ﺗﻤﯿﻢوس ﻧﺎم ﭘﺮوژه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﯿﻢ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و راه‌اﻧﺪازی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺳﺮوﯾﺲ‌ﻫﺎی ﺗﻤﯿﻢ، ﺗـﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن آن‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﯿﻢوس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻠـﺎﻋﺎت ﺑـﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﻤﯿﻢ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ:

اطلاعات تماس
همکاری با تمیم

در صورت تمایل به همکاری، می‌توانید درخواست خود را برای مجموعه تمیم ارسال نمایید.

انتخاب فایل (.pdf)
اطلاعات تماس

جهت ارتباط با شرکت تمیم، از طریق راه‌های ارتباطی زیر می‌توانید با ما در تماس باشید: